شیراز
کوچه قهر و آشتی

در شهر شیراز معروف به راز و ناز در گذشته های دور، در محله ای قدیمی در نزدیکی آرامگاه سیدعلاء الدین حسین، کوچه تنگی وجود داشت که داستانهای بسیاری را در خود ثبت کرده است. این کوچه هم اکنون هم وجود دارد که نامی زیبا برای اون گذاشته اند، که سرچشمه این اسم از اتفاقاتی که در این کوچه گذشته را بیان می کند.
کوچه (قهر و آشتی)

این کوچه بسیار تنگ و باریک است و عبور برای دو نفر در یک زمان بسیار مشکل بوده می باشد. اگر شخصی از شخص دیگری رنجیده و یا ناراحتی ای داشته باشد و یا باهم قهر باشند، با گذر از این کوچه با هم برخورد می کنند و به خاطر رسم سلام و احوال پرسی آن زمان مجبور هستند با هم صحبت و آشتی کنند و ناراحتی ها را کنار بگذارند و قهر را فراموش کنند.

تنها نکته ای که در این کوچه همچنان باقیست برقرار بودن این رسم زیبا و کهن است که پس از گذشت سالها همچنان پابرجاست.